Team

Kwaliteit van hulpverlening is de verantwoordelijkheid van iedereen. Vanuit de trialoog tussen hulpverlener, patiënt en sociale context ontstaat en ontwikkelt deze kwaliteit zich. Jij als hulpverlener draagt hier een belangrijke steentje aan bij.

Hoe zien wij kwaliteit van zorg?

We geloven dat kwaliteit van zorg meer is dan enkel cijfers, procedures en kaders. We willen op een alternatieve manier onze best mogelijke zorg zichtbaar maken, namelijk door te ‘tellen en vertellen’. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Patiënten en hun naasten, alle medewerkers (directe en indirecte zorg) en artsen zijn erbij betrokken. Drie pijlers staan centraal in ons kwaliteitsbeleid.

  1. Een eerste pijler is een lerende cultuur. Samen maken we werk van zo’n cultuur van leren en verbinden. Dit vergt reflectie, openheid, vertrouwen en transparantie. Kritisch nadenken en naar jezelf kijken, leergierig zijn, open staan voor veranderingen en open feedback zijn belangrijke elementen van het kwaliteitsdenken in Bethanië.
  2. Een tweede pijler is de uitbouw van professionaliteit. Medewerkers blijven hun kennis uitbreiden en worden gestimuleerd om te reflecteren over hun handelen. Hun professionele expertise verbinden met de ervaringskennis van de patiënt en naasten zorgt voor meerwaarde. Die verbinding verstevigt het vertrouwen, de relatie tussen hulpverlener, patiënt en naasten.
  3. Een derde pijler is het patiënten- en familieperspectief. We geloven sterk in de meerwaarde van inspraak en participatie voor de kwaliteit van zorg. Door gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van patiënten en naasten, kunnen we onze zorg beter afstemmen op verwachtingen en noden. Hoe meer verschillende perspectieven worden samengelegd, zij het professionele, wetenschappelijke of ervaringskennis, hoe meer gefundeerd en gedragen ook de keuzes voor de zorg zijn die eruit volgen.

Wie en wat inspireert ons in dit alternatief kwaliteitsdenken?

In samenwerking met UPC Duffel, PC Sint-Hiëronymus en PC Gent-Sleidinge zochten we naar een eigen manier van kwaliteitstoetsing die meer is afgestemd op de ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidzorg. Dit vanuit het idee dat onze visie op kwalitatieve zorg niet helemaal aansluit bij de uitgangsprincipes die ten grondslag liggen aan huidige accrediteringsmethodieken. In deze samenwerking zullen we elkaar blijvend inspireren en van elkaar leren.

Daarnaast is er in onze koepelorganisatie Emmaüs een onderzoeksproject opgestart, gefinancierd vanuit het Impulsfonds. Dit onderzoek ging van start in augustus 2020. Een alternatief kwaliteitsmodel wordt ontwikkeld en verbonden met de praktijk door inspirerende praktijken te delen en lerende netwerken te organiseren.

Hoe kan dat er in de praktijk uitzien?

Om je een idee te geven op welke manier ons kwaliteitsbeleid concreet vertaald wordt in de praktijk, stippen we hieronder graag wat voorbeelden aan.

  • We luisteren naar de ervaringen van patiënten met onze zorg- en dienstverlening aan de hand van spiegelgesprekken. Deze gesprekken geven de mogelijkheid om bij te stellen en helpen om onze zorg- en dienstverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van patiënten. 
  • We leren uit (bijna-)incidenten en klachten.
  • We vergroten de gezamenlijke besluitvorming over zorg (shared decision making) die het mogelijk maken om met de patiënt de dialoog aan te gaan over zijn of haar behandeling. 
  • We houden onze werking kritisch tegen het licht door middel van interne en externe audits.  Medewerkers bezoeken collega’s om te luisteren naar hoe er in de praktijk gewerkt wordt. Dit wordt gespiegeld aan onze kernopdracht en visie om af te toetsen hoe bestaande normen, werkwijzen en/of procedures hierbij ondersteunend zijn. Daarnaast wensen we ons ook door externen kritisch te laten bevragen, bijvoorbeeld door visitaties, VIKZ,…. Lees hier het laatste rapport opgesteld vanuit het VIKZ.
  • We doen aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. We hechten hierbij veel belang aan het patiëntenperspectief.

Contactgegevens

In de praktijk kozen we ervoor om een team van hulpverleners aan te werven, die naast hun klinisch werk ook kwaliteitsmedewerker zijn. Hun opdracht is om collega’s te ondersteunen in het zichtbaar maken van de zorg die we dag in dag uit bieden en hier een systematiek en continuïteit in te bouwen. Team kwaliteit bestaat uit een aantal collega’s die, vanuit connectie met de zorg, mee reflecteren over de inbedding van de kwaliteitscultuur in Bethanië.

Kwaliteitsmedewerkers:

Wil je meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Stuur een mailtje naar leen.michiels [at] emmaus.be (E)elien.zegers [at] emmaus.be (lien Zegers).