Gesprek in de leefruimte van Kadans

Hoe zien wij kwaliteit van zorg?

Bethanië biedt, in dialoog, zorg aan mensen in psychische nood. Daarnaast willen we aandacht hebben voor alle mensen die nauw betrokken zijn bij deze mensen in psychische nood: familie en naastbetrokkenen. Elke mens leeft immers in verbondenheid met anderen.

Als familielid of naastbetrokkene van iemand die worstelt met een psychische kwetsbaarheid, zit je zelf ook vaak met vragen en/of bezorgdheden: over de manier waarop men zorgt voor je naaste en hoe er ruimte wordt gemaakt voor jou als familielid of naaste binnen het ziekenhuis. Vandaar dat we het zo belangrijk vinden om op deze aparte webpagina voor familie en naasten uit te leggen hoe we deze zorg proberen vorm te geven.

Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Het is dus belangrijk dat alle betrokken partijen de mogelijkheid krijgen tot inspraak in de kwaliteit van zorg. Niet alleen hulpverleners, maar ook patiënten en familieleden of naastbetrokkenen hebben kennis en ervaring die onze zorg kunnen verbeteren.

Pijlers van onze kwaliteitsvolle zorg

Binnen Bethanië geloven we dat ‘echte’ kwaliteit van zorg meer is dan enkel cijfers, procedures en kaders. We willen op een alternatieve manier onze best mogelijke zorg zichtbaar maken waarbij niet enkel ‘tellen’, maar ook ‘vertellen’ centraal staat. Vandaar hebben we ervoor gekozen om ons niet in een keurslijf van een bestaande accreditering te proberen passen, maar een eigen kwaliteitskader te ontwikkelen waarbij de drie hieronder vermelde pijlers de basis vormen:

  1. Lerende cultuur: We willen als mensen en als organisatie blijven inzetten op leren. Leren uit dingen die minder goed liepen om tot een betere zorg te komen.
  2. Uitbouw van professionaliteit: medewerkers blijven hun kennis uitbreiden en worden gestimuleerd om stil te staan bij hun handelen.
  3. Patiënten- en familieperspectief: feedback van patiënten is van onschatbare waarde om tot de best mogelijke zorg te komen. Ook familie en belangrijke naasten moeten maximaal betrokken worden bij de zorgverlening.

Eén van de drie pijlers van ons kwaliteitsbeleid is het perspectief van familie en naasten. We hebben binnen Bethanië dan ook een aparte visietekst rond familiebeleid opgemaakt.

Familiebeleid

Elke mens leeft in verbondenheid met anderen. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat familie en naasten een belangrijke plaats innemen binnen het traject dat de patiënt bij ons doorloopt. De term ‘familie en naasten’ zien we heel breed: het zijn mensen uit het sociale netwerk van de patiënt die zorgen voor steun en vertrouwen. Naast familie kan dit dus evengoed een vriend, buurman, leerkracht… zijn.

Familie is een partner in de zorg. Als iemand wordt opgenomen, is open communicatie tussen de drie betrokken partijen (patiënt, familie/naasten, hulpverlener) heel belangrijk. We noemen dit de trialoog. Deze drie partijen zijn evenwaardig en een goeie trialoog kan zorgen voor meer veerkracht, een betere zorg en het bevorderen van herstel. Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij het uitgangspunt.

Het betrekken van familie en naasten kan op verschillende domeinen gebeuren: een warme ontmoeting, informatie, ondersteuning en versterking en participatie in de breedste zin van het woord.

We willen zeker niet blind zijn voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Denken we maar aan het spanningsveld rond beroepsgeheim en patiëntenrechten, verwachtingen vanuit de context,….

Er zijn geen kant en klare antwoorden over hoe om te gaan met deze uitdagingen, maar in de trialoog willen via een samen spreken op zoek gaan naar antwoorden.

Contactgegevens

In de praktijk kozen we ervoor om een team van hulpverleners aan te werven, die naast hun klinisch werk ook kwaliteitsmedewerker zijn. Hun opdracht is om collega’s te ondersteunen in het zichtbaar maken van de zorg die we dag in dag uit bieden en hier een systematiek en continuïteit in te bouwen. Team kwaliteit bestaat uit een aantal collega’s die, vanuit connectie met de zorg, mee reflecteren over de inbedding van de kwaliteitscultuur in Bethanië.

Kwaliteitsmedewerkers:

Wil je meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Stuur een mailtje naar leen.michiels [at] emmaus.be (Leen Michiels).