Twee vrouwen in gesprek op afdeling Vallei

Bethanië wil, in dialoog, zorg bieden aan mensen in psychische nood. Het leveren van kwaliteitsvolle zorg is meer dan enkel cijfers, procedures en kaders. Daarbij willen we niet enkel ‘tellen’, maar ook ‘vertellen’.

We hechten belang aan de persoonlijke noden en bezorgdheden van iedere patiënt op elk moment. De relatie tussen patiënt en hulpverlener is dan ook cruciaal, maar is niet de enige. De relatie met familie of context en de ruimere leefwereld moet ook aan bod kunnen komen.

Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ook patiënten hebben kennis en ervaring die kunnen bijdragen aan kwaliteit van zorg.

Pijlers van onze kwaliteitsvolle zorg

Ons kwaliteitsbeleid is gebouwd op drie pijlers.

  1. Lerende cultuur: We willen een lerende organisatie zijn, waarbij we incidenten en klachten beschouwen als een opportuniteit om onze huidige manier van werken in vraag te stellen en zorgprocessen te verbeteren. 
  2. Uitbouw van expertise en professionaliteitMedewerkers worden gestimuleerd om hun expertise en kennis verder uit te bouwen en stil te staan bij hun professioneel handelen.
    Bij het reflecteren over onze zorg vinden we het belangrijk om aan kwalitatief praktijkgericht onderzoek te doen. Daarbij willen we aandacht hebben voor het patiëntenperspectief en waar mogelijk beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van elke patiënt.
  3. Patiënten- en familieperspectief: Om tot kwaliteitsvolle zorg te komen, geloven we dat het perspectief van de patiënt en familie weerspiegeld moet worden in alles wat we doen. We zetten verder in op patiëntenparticipatie en betrekken ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen op alle niveaus in de organisatie.

Contactgegevens

In de praktijk kozen we ervoor om een team van hulpverleners aan te werven, die naast hun klinisch werk ook kwaliteitsmedewerker zijn. Hun opdracht is om collega’s te ondersteunen in het zichtbaar maken van de zorg die we dag in dag uit bieden en hier een systematiek en continuïteit in te bouwen. Team kwaliteit bestaat uit een aantal collega’s die, vanuit connectie met de zorg, mee reflecteren over de inbedding van de kwaliteitscultuur in Bethanië.

Kwaliteitsmedewerkers:

Wil je meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Stuur dan een mailtje naar Sven.roovers [at] emmaus.be (Sven Roovers).