Overslaan en naar de inhoud gaan
Team

Kwaliteit van zorg wordt mogelijk gemaakt door iedereen. Het ontstaat en ontwikkelt zich vanuit de trialoog tussen hulpverleners, patiënten en hun familie en naasten.

Drie pijlers staan centraal in ons kwaliteitsbeleid:

  1. Een eerste pijler is een reflexieve en lerende cultuur. Samen maken we werk van een cultuur van leren en verbinden. Dit vergt reflectie, openheid, vertrouwen en transparantie. Kritisch nadenken en naar jezelf kijken, leergierig zijn, open staan voor veranderingen en open feedback zijn belangrijke elementen van het kwaliteitsdenken in Bethanië. Het  is voor ons essentieel om niet enkel de vraag te stellen 'Doen we de dingen goed?' (technisch-rationeel), maar ook de vraag 'Doen we de goede dingen?' (ethisch-normatief).
  2. Een tweede pijler is de uitbouw van professionaliteit. Medewerkers blijven hun kennis uitbreiden en worden gestimuleerd om te reflecteren over hun handelen. Hun professionele expertise verbinden met de ervaringskennis van patiënten en naasten zorgt voor meerwaarde. Die verbinding verstevigt de relatie tussen hulpverlener, patiënt en familie en naasten.
  3. Een derde pijler is het patiënten- en familieperspectief. We geloven sterk in de meerwaarde van inspraak en participatie voor de kwaliteit van zorg. Door gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van patiënten en naasten, kunnen we onze zorg beter afstemmen op verwachtingen en noden. Hoe meer verschillende perspectieven worden samengelegd, zij het professionele, wetenschappelijke of ervaringskennis, hoe meer gefundeerd en gedragen ook de keuzes voor de zorg zijn die eruit volgen.
     

Intersectoraal en waardengedreven kader

Dankzij de impuls van Emmaüs en samen met onze collega’s uit jeugdhulp, woonzorg en voorzieningen voor personen met een beperking, ontwikkelen we een intersectoraal en waardengedreven kader voor kwaliteit van zorg en hulpverlening (meer info in de voorlopige conceptnota en begeleidende nota, die momenteel nog work-in-progress zijn). Reflexiviteit staat hierbij centraal. Door inspirerende praktijken te delen en thematische lerende netwerken te faciliteren, maken we de verbinding met de praktijk.
 

Kwaliteitstoetsing

Geïnspireerd door inzichten vanuit Cobra (de kwaliteitszorgmethode van de KU Leuven ter evaluatie van de kwaliteit van onderwijs) en het hierboven omschreven kwaliteitsmodel, zochten we in samenwerking met UPC DuffelPC Sint-Hiëronymus en PC Gent-Sleidinge naar een afgestemde manier van kwaliteitstoetsing. Aansluitend bij onze visie willen we bottom-up starten en op maat werken, waarin verschillende perspectieven (waaronder ook een extern perspectief) worden meegenomen. We vertrekken vanuit vertrouwen. We willen naast tellen ook aandacht besteden aan vertellen. We kiezen bewust voor een inbedding in de organisatiecultuur.
 

Vanuit verschillende perspectieven

We formuleerden de randvoorwaarden en krachtlijnen in het Reflec meta-proces. We willen zichtbaar maken wat er is, constructief (en) kritisch in dialoog gaan over 'doen we de dingen goed?' en 'doen we de goede dingen?', elkaar inspireren, ondersteuning naar de klinische werking mogelijk maken en elkaar stimuleren om bewust met kwaliteitsevolutie bezig te zijn. In dit proces worden diverse perspectieven (de expertise en inhoudelijke inspiratie van patiënten, hun familie en naasten, medewerkers, de organisatie (visieteksten) en eventuele externe professionele partners) belicht en meerzijdig en gelijkwaardig afgetoetst.

Deze perspectieven worden, samen met beschikbare dataregistratie omtrent het thema, de referentiekaders en multidisciplinaire richtlijnen vanuit de overheid én inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, gehanteerd voor reflectie. Dit proces wordt gefaciliteerd en ondersteund door een kritische vriend. Deze wordt gekozen door de afdeling en dient te voldoen aan volgende voorwaarden: is voldoende vertrouwd met de afdeling maar in de mogelijkheid om voldoende afstand te bewaren. De kritische vriend krijgt van de afdeling het mandaat om constructief kritisch te zijn. Tot slot wordt dit proces niet projectmatig ingezet, maar dient het structureel ingebed te worden in het kwaliteits- en klinisch beleid.

 

Het spiegelproces

Het meta-proces Reflec werd eind 2021 in Bethanië vertaald naar een reflectief proces. We noemen het het ‘spiegelproces’. Aan de hand van het spiegelproces gaan afdelingen bewuster aan de slag met een gekozen kwaliteitsthema (betrekken van de context, patiëntenparticipatie, lichamelijk welzijn, vrijheidsbeperkende maatregelen, omgaan met suïcidaliteit of zorg voor medewerkers). De afdeling is eigenaar van dit proces. Zij hebben de ruimte een thema te kiezen, te bepalen wie deze keuze maakt, wat de focus zal zijn, wie aansluit bij de gesprekken, welke methodieken gehanteerd worden om het perspectief van de patiënt, hun familie en naasten en dat van de medewerkers in kaart te brengen, wie de kritische vriend zal zijn,… .

Zij zullen de verschillende perspectieven binnen het gekozen thema bevragen, verder aanvullen met de inhoudelijke achtergrondkennis en hierover reflecteren. Tijdens deze processen worden afdelingen regelmatig uitgenodigd om afdelingsoverschrijdend over dit thema te spreken en uit te wisselen. In dit proces zal er ondersteuning worden geboden vanuit het directieteam, het beleidsteam, team kwaliteit, de familie- en patiëntervaringsdeskundigen, de inhoudelijk coördinatoren van de thema’s,… . Vervolgens zal team kwaliteit alle info en ervaringen uit deze spiegelprocessen samenleggen om zo kwaliteit van zorg op organisatieniveau zichtbaar te maken.