Over het waarom: “de bedoeling”

Binnen Bethanië dromen we van een psychiatrisch centrum

  • dat ten volle aangestuurd wordt vanuit haar bedoeling: betekenisvolle zorg verlenen aan mensen in psychische nood
  • waar medewerkers samenwerken vanuit talenten, verlangens en hoop, waar iedereen leider is, medewerkers mogen leren van fouten en dynamisch kunnen inspelen op de wereld die steeds verandert.

Om dit waar te maken willen we evolueren naar een simpele, slimme en wendbare structuur. Dat vergt gestructureerde zelforganisatie, een heldere visie, duidelijke kaders, transparantie en vertrouwen. Zo kantelen we van een piramidale structuur naar een ‘cirkelorganisatie’ waarin elke cirkel maximaal autonoom en minimaal afhankelijk is.

Over het hoe: de aanpak

Ondertussen volgden een aantal collega’s (vrijwillig) de opleiding tot transitiecoach. Hun rol is om de teams te begeleiden in het versterken van hun het zelforganiserend vermogen. Om dit te kunnen realiseren wordt ‘al het werk dat in het team moet gebeuren’ verdeeld in rollen. De teamleden nemen één of meerdere rollen en de bijhorende verantwoordelijkheid op. We empoweren medewerkers door hen én meer autonomie te geven om te handelen én rollen toe te bedelen die nauw aansluiten bij hun talenten.

Door bovendien de beslissingsbevoegdheid dieper in de organisatie te leggen - weliswaar binnen de afgesproken (interne en wettelijke) kaders - kunnen we ook sneller inspelen op typische zorgvragen die zich stellen. Aansluitend hierbij én om vergadertijd over ‘het werk’ te herleiden tot wat nodig, leren we teams om beslissingen te nemen via de consent methodiek. Minder vergadertijd leidt tot meer tijd voor de zorg.

Voorlopige resultaten

In 2020 zijn we gestart met 3 proeftuinen: 3 teams (zorg en ondersteunende diensten) die vrijwillig kandidaat zijn om op de andere manier te gaan werken, onder begeleiding van de transitiecoaches. De transitiecoaches zijn er om de handen in de aarde te steken en het levend systeem zijn werk te laten doen. Samen met de teams zoeken ze wat het team nodig heeft om haar zelforganiserend vermogen te verhogen.  Daarbij rekening houdend met het gegeven dat teams verschillen in het tempo en de aard van de ondersteuning die ze nodig hebben. Om zo stapje voor stapje te bouwen aan een organisatie waar iedereen zich verbonden voelt met de verandering en weet hoe hij daaraan kan bijdragen.

In de proeftuinen zien we wat groeit, wat bestuift, leren we bij. Om vervolgens de rest van de organisatie in te trekken en Bethanië toe te laten zichzelf te hertekenen, met respect voor de verschillende snelheden en behoeftes aan rollen die opgenomen zullen worden.

Financiële steun

Deze transitie wordt mogelijk gemaakt mede dankzij de financiële steun van ESF Vlaanderen, waarvoor dank.