Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee personen in gesprek

Bethanië, een zorgvoorziening van de vzw Emmaüs, biedt, in dialoog, zorg aan mensen in psychische nood.

Wat doen we?

Bethanië is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen. Naast raadpleging in de polikliniek, bieden we ook zorg aan huis, crisisopname, dagbehandeling, residentiële opname, ontmoetingshuizen, begeleiding bij de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding, arbeidszorg, woonbegeleiding en nazorgtrajecten. Ook adviesverlening aan andere zorgpartners, zoals huisartsen of thuishulp, en familieleden behoort tot het takenpakket van Bethanië. Daarnaast participeert Bethanië actief aan destigmatiseringsprojecten om het taboe op psychiatrie te doorbreken door maatschappijgerichte initiatieven te nemen of door open te staan voor mensen zonder psychisch lijden op onze campussen.

We nemen onze zorgverantwoordelijkheid op voor de drie eerstelijnszones (ELZ).

  • ELZ Voorkempen
    Brecht, Malle, Zoersel, Schilde, Wijnegem, Zandhoven
  • ELZ Noorderkempen
    Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel
  • ELZ AntwerpenNoord
    Antwerpen-Luchtbal, Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Schoten, Stabroek

Mensvisie

Elke mens is het resultaat van zijn persoonlijke geschiedenis. Wie iemand nu is, komt overeen met wie hij of zij is geworden. De levensloop kleurt de bril waarmee ieder naar zijn omgeving kijkt. Ieder heeft een eigen karakter dat de basis vormt van zijn unieke persoonlijkheid. Mensen kunnen niet worden teruggebracht tot één enkele eigenschap of verstoring. We benaderen mensen in hun geheel. We proberen de hele mens te (be)vatten. De patiënten staan centraal in ons denken en handelen. We stemmen onze dienstverlening optimaal af op hun noden, vragen, verwachtingen en voorkeuren.

Deze visie benadrukt de mogelijkheid tot verandering en dynamiek van mensen. Wat niet is, kan worden. Mogelijkheden van patiënten of bewoners hebben misschien tijd nodig om aan de oppervlakte te komen en voor ons en anderen zichtbaar te worden.

Bethanië werkt met deskundige medewerkers. Ze gaan het engagement aan om de vraag van de patiënt te begrijpen en te verhelderen. Elke mens leeft in verbondenheid met anderen. In onze therapeutische relatie hebben we aandacht voor de verhouding van patiënten tot zichzelf en tot anderen.

Onze uitgangspunten

We werken aan een organisatiecultuur die de zorgvraag van patiënten als uitgangspunt neemt. Zo kunnen we de zorg maximaal afstemmen op die vraag. Wij zijn een flexibele, dynamische en innovatieve organisatie waarin zorgverleners deskundigheid vertalen in zorg op maat.

Omdat we vanuit de context van de patiënt vertrekken, nemen familie en steunfiguren een belangrijke plaats in het behandelproces in. We denken en handelen over de grenzen van afdelingen en van onze voorziening. Zo ontstaat een nauwe samenwerking met (regionale) zorgpartners, zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als daarbuiten. De andere voorzieningen van Emmaüs, zoals het vlakbij gelegen Algemeen Ziekenhuis Voorkempen, nemen daarbij een bijzondere plaats in. Het bieden van vraaggerichte zorg vergt gepaste organisatie.

We waken erover dat het behandelproces van de patiënt voldoende wordt begeleid en ondersteund gedurende het verblijf in onze voorziening. Binnen het multidisciplinaire behandelteam is een persoonlijk begeleider de centrale contactpersoon voor de patiënt en zijn omgeving.

Wij streven naar een optimaal aanbod voor die zorgvragen waarop we een antwoord kunnen bieden. Patiënten en aanbod stemmen we helder op elkaar af door duidelijk en expliciet te omschrijven wie hier terecht kan. Als we geen antwoord kunnen bieden op de gestelde zorgvraag, verwijzen we de patiënt naar een zorgpartner met een geschikter aanbod.

We hebben aandacht voor en geloven in de mogelijkheden van de meest kwetsbare mensen.

Wij creëren voor de patiënt veilige zorg. Dit kan slechts binnen een organisatie waarin zowel patiënten als zorgverleners zich veilig voelen. Er is openheid en ruimte voor eigen initiatief, verwachtingen en voorkeur.

Ons zorgaanbod evolueert. Op basis van wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen scheppen we nieuwe kansen. We stimuleren medewerkers tot de verdere uitbouw van hun expertise en kennis en tot regelmatige reflectie over wie ze zijn en wat ze doen.

Onze waarden

Kwetsbaarheid en vertrouwen

We beschouwen ‘kwetsbaarheid en vertrouwen’ als twee belangrijke en onlosmakelijk met elkaar verbonden waarden. Wij zijn een organisatie waar mensen zich kwetsbaar mogen en kunnen opstellen. In hun kwetsbaarheid geven mensen blijk van vertrouwen.

Aandacht voor de omgeving

Onze organisatie gaat zorgzaam en zorgvuldig om met haar omgeving: het groen dat onze voorziening omringt, onze verantwoordelijkheden binnen de maatschappij, de context van elke patiënt.

Wederzijdse ondersteuning

Onze medewerkers geven het beste van zichzelf en ontplooien zich verder. Wij waarderen, respecteren en ondersteunen onze medewerkers.

Gastvrijheid

We zorgen ervoor dat patiënten en hun familieleden zich thuis voelen in een mooie en natuurlijke omgeving die rust biedt, dag en nacht. Daartoe staat respect voor elke mens voorop, zijn drempels laag en afstanden klein, is patiëntenbegeleiding op mensenmaat. We ijveren voor een financieel toegankelijke zorg. We zetten ons in voor het behoud van zorg tegen een betaalbare prijs.

Openheid

Elk probleem is bespreekbaar. Dialoog en overleg stimuleren de betrokkenheid. Iedereen heeft recht van spreken. En iedereen wordt aangesproken in een verstaanbare taal.

Gelijkwaardigheid

We doorbreken stereotypen en vooroordelen. Culturele diversiteit geeft kleur aan onze organisatie. De beleving van de patiënt is de referentie voor ons professioneel handelen.

Kwaliteit

We onderhouden en verhogen onze professionele en menselijke deskundigheid door opleiding, onderwijs en onderzoek. Jongere en oudere medewerkers vergroten hun kennis en kunde in een sfeer van waardering voor elkaar op elk domein van onze zorgverlening. We zijn een flexibele, dynamische en innovatieve organisatie.

Onze huisstijl

Eind 2019 lanceerden we een logo dat past binnen onze vernieuwde huisstijl en die van Emmaüs. Het logo is geïnspireerd op het vruchtje van de esdoorn. Dit gevleugelde vruchtje noemen we vaak een helikoptertje. De vorm is eenvoudig, maar opvallend en herkenbaar. Speels, maar tegelijk symmetrisch en evenwichtig. Beschermend, als een dak, maar niet te zwaar op de hand.

De symboliek van het helikoptertje vertelt mooi ons verhaal op twee niveaus: bewoners en patiënten zijn stuk voor stuk helikoptertjes, op zoek naar vruchtbare grond om veilig te landen en met de hulp van onze medewerkers boven zichzelf uit te groeien. Tegelijk is er de centrale rol van Emmaüs als esdoorn en onze vele voorzieningen die als helikoptertjes uitvliegen en hun eigen weg gaan, hun eigen doelen en dromen achterna.

Lees het hele verhaal over het logo en de correcte naamgeving van Bethanië in het betreffende nieuwsbericht.