Overslaan en naar de inhoud gaan

Reïntegratietrajecten De Keerkring

Het psychosociaal revalidatiecentrum wil vooreerst de mens als persoon én in zijn geheel benaderen. We respecteren de deelnemer in al zijn complexiteit, eigenheid en volledigheid. De regie van het proces ligt in handen van de deelnemer. Vanuit de grondhouding van gelijkwaardigheid wordt de deelnemer ondersteund in het maken van eigen keuzes (empowerment). Inspraak en participatie lopen als een rode draad doorheen het gehele revalidatieproces. We creëren de ruimte voor de deelnemer om autonoom stappen te zetten. Aan de hand van een procesoverleg, waarbij de cliënt aanwezig is, brengen we zijn traject in kaart en zoeken we samen naar mogelijke bijsturingen. We streven naar een positief, prikkelend en hoopgevend klimaat waarin we mogelijkheden onderzoeken en competenties ontwikkelen. Het groepsgevoel, ervaringsdeskundigheid en actieve samenwerking met het netwerk zijn daarbij ondersteunende en faciliterende factoren. Het centrum dient als een veilige, geborgen uitvalsbasis om zo naar (re-)integratie in de samenleving toe te werken.

De volgende uitgangspunten zijn van fundamenteel belang om de (re-)integratie te realiseren:

  • Herstelgericht
  • Participatief
  • Ontwikkelingsgericht
  • Multidisciplinair en interprofessioneel
  • Wetenschappelijk onderbouwd

Ontmoeting, vrije tijd en werk

Ontmoeting en activering
We richten ons tot alle personen met een psychische kwetsbaarheid die een vraag hebben naar sociale contacten en/of activering en we vertrekken vanuit de nood en/of vraag van de deelnemer.

We ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid door specifieke interventies gericht op (re-)oriëntatie en (re-)integratie in functie van duurzaam persoonlijk en maatschappelijk herstel.

We houden tijdens de oriëntering en het traject rekening met de keuzes en wensen van de individuele deelnemer, en ook met zijn gewenst en/of haalbaar tempo. Men werkt hierbij in de leefomgeving van de deelnemer met zowel de deelnemer, zijn direct omgeving en de brede maatschappij. We ondersteunen het maatschappelijk herstel vanuit een duidelijke brugfunctie. We bouwen aan bruggen met andere partners binnen de regio, zorgen voor verbinding en versterken de samenwerkingen. 

Samenwerkingspartners

Om de verschillende reïntegratietrajecten te realiseren, werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties en begeleidingsmogelijkheden buiten de geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en Antwerpen Noord. Enkele voorbeelden hiervan zijn brouwerij De Trappisten, zorgboerderijen, kringloopwinkels, Algemeen Ziekenhuis Voorkempen, sociale kruidenier ‘De Netzak’, dagondersteuning OLO Brasschaat, diverse commerciële bedrijven en nog vele andere.