Overslaan en naar de inhoud gaan
Verpleegkundige werkt in de apotheek

Patiëntenbegeleider

Een team van patiëntenbegeleiders is dag en nacht aanwezig. Zij staan je gedurende heel de opname bij. Je en jouw familie kunnen steeds bij hen terecht voor allerlei informatie. Zij kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens je tegenkomt, hoe je best een probleem aanpakt of met spanningen omgaat. Je kan steeds bij de aanwezige begeleiders terecht voor een babbel. ’s Nachts zijn er nachtverpleegkundigen die waken over de rust op de afdeling. Op Brink werken verschillende disciplines samen, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, artsen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychologen en non-verbaal therapeuten. Hun taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden en steunen van mensen tijdens hun verblijf.

Persoonlijk begeleider

Vanaf de opname krijgt de patiënt een persoonlijk begeleider (PB) toegewezen. Jouw PB is een eerste contactpersoon die je van nabij zal begeleiden doorheen de behandeling. Hij of zij zal op regelmatige basis met je spreken over behandeldoelen, moeilijkheden die je ervaart, hoe je je voelt, ... Als je het goed vindt, betrekken we graag de mensen die voor jou een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan je partner, ouders, kinderen, vrienden, begeleiders, ... Het is voor ons niet altijd duidelijk in welke mate wij deze mensen informatie kunnen geven over jouw behandeling omdat we gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Praat hierover zeker met je PB en psycholoog, die samen met de maatschappelijk werker deze contacten kunnen ondersteunen. 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke staat in voor aanmeldingen, de coördinatie van de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Hij volgt ook mee het verloop van jouw behandeling op. Zo neemt hij deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar jouw behandeling ter sprake komt. Voor vragen over jouw behandelplan, eventuele klachten of ideeën kun je bij hem terecht.

Psychiater

De psychiaters coördineren jouw behandeling. Ze houden dagelijks overleg met de zorgverleners en volgen op hoe het met je gaat en welke (medische) zorg je nodig hebt. Wanneer je hen wenst te spreken, maak je een afspraak via de begeleiders. Tweewekelijks komen ze samen met het ganse team om het verloop van jouw behandeling te bekijken.

Algemene arts

Bij lichamelijke klachten kan je een beroep doen op de algemene arts van het ziekenhuis. Hiervoor dien je een afspraak te maken via iemand van het team. 

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij sociaal-administratieve zaken, onderhoudt contact met de verschillende zorgpartners, woont (organiseert) familie- en netwerkgesprekken bij, voorziet mee in een op maat opgestelde ontslagplanning en/of toekomstperspectief. Binnen een kennismakingsgesprek wordt bekeken waar en wanneer ondersteuning nodig blijkt.

Psycholoog

Op afdeling Brink werken twee psychologen. Zij voeren individuele en groepsgesprekken met patiënten. Na overleg met jou en het team wordt bekeken welke vorm van psychologische begeleiding voor jou aangewezen is. Ook bekijken we samen met jou hoe familie bij de behandeling kan worden betrokken. De psychologen begeleiden ook twee thema-groepen waarbij de focus ligt op verslaving en rouwverwerking.

Ergotherapeut

De ergotherapeuten gaan samen met jou op weg om jouw dagelijks leven weer op te nemen op vlak van wonen, werken (denk ook aan vrijwilligerswerk) en vrije tijd. Het inzetten van vaardigheden die bijdragen tot jouw persoonlijk welbevinden staat hierbij centraal. Naast zelfredzaamheid, dagdagelijkse taken, sociale contacten en zinvolle vrijetijdsbesteding, is er ook aandacht voor jouw geschiedenis, verwezenlijkingen, ervaringen en kennis. Dit kan je helpen omgaan met psychische of lichamelijke moeilijkheden en beperkingen waarmee je geconfronteerd wordt.

We spelen in op de noden die we samen met jou ontdekken of die door jezelf en jouw omgeving aangegeven worden. De sessies ergotherapie kunnen zowel individueel als in groep verlopen. Samen kiezen we voor activiteiten uit het dagelijkse leven die zo nauw mogelijk aansluiten bij jouw leefwereld of doorgaan in jouw eigen omgeving, om zo de aanwezige vaardigheden en competenties te stimuleren, onderhouden of verwerven, om op die manier zo autonoom mogelijk te blijven.
 

Bewegingstherapeut

De bewegingstherapeut geeft voornamelijk therapie in groep, maar dit kan ook individueel. We werken aan een goed contact met jouw lichaam en zoeken naar manieren om met spanning om te gaan. In therapie kunnen bepaalde wensen/verlangens naar boven komen, alsook dynamieken die herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Door hiermee aan de slag te gaan, kunnen bepaalde inzichten verworven worden. Anderzijds werken we aan het terugvinden van plezier in fysieke activiteit (eventueel aangepast zodat het voor iedereen toegankelijk is) en oefenen van bepaalde vaardigheden om de zelfredzaamheid te verhogen (bv. fietsen).

Muziektherapeut

Muziek ontspant, verbindt, inspireert, drukt ons uit, roept beweging en emoties op, biedt troost en hoop, kortom: muziek raakt ons in heel ons wezen. Muziektherapie is geen muziekles. Je hoeft niets te leren, je hoeft niets ‘goed’ te doen. Het is een moment om via de muziek contact te maken met wat er in jou leeft. Jouw beleving, het voelen en ervaren in het hier en nu staan centraal, zowel bij het muziek beluisteren, zelf spelen of zingen. Vanuit jouw verlangens en noden op dat moment bepaal je zelf mee hoe de sessies eruit zien. Sessies worden zowel in groep als individueel gegeven.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist gerontopsychiatrie is een verpleegkundige met bijkomende klinische (zorginhoudelijke) en wetenschappelijke kennis met betrekking tot de zorg voor ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Hij ondersteunt het team inzake complexe zorgsituaties, zorgvernieuwing en ontwikkeling van het (verpleegkundig) zorgprogramma.  

De klinische en wetenschappelijke kennis wordt in de dagdagelijkse zorg geïntegreerd doordat de verpleegkundig specialist de helft van de werktijd voorziet in rechtstreekse patiëntenzorg. Via projecten of themagerichte werking tracht de verpleegkundig specialist de kwaliteit van de zorg voor de gerontopsychiatrische patiënt te verbeteren.