Overslaan en naar de inhoud gaan
Een groep mensen in overleg

Patiëntenbegeleider

Een team van patiëntenbegeleiders is dag en nacht aanwezig. Zij staan je gedurende heel de opname bij. Jij en jouw familie kunnen steeds bij hen terecht voor allerlei informatie. Zij kunnen je helpen om beter te begrijpen wat er aan de hand is, welke gedachten en gevoelens je tegenkomt, hoe je best een probleem aanpakt of met spanningen omgaat. Je kan steeds bij de aanwezige begeleiders terecht voor een babbel. ’s Nachts zijn er nachtverpleegkundigen die waken over de rust op de afdeling. In de langdurige zorg nemen hulpverleners met een verschillende opleiding, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten en non-verbale therapeuten, samen de rol van patiëntenbegeleiders op. Hun taak bestaat voornamelijk uit het begeleiden en steunen van mensen tijdens hun verblijf.

Persoonlijk begeleider

Vanaf de opname krijgt de patiënt een persoonlijk begeleider (PB) toegewezen. Jouw PB is een eerste contactpersoon die je van nabij zal begeleiden doorheen jouw opname. Hij of zij zal op regelmatige basis met je spreken over doelen, moeilijkheden die je ervaart, hoe je je voelt, ... Als je het goed vindt, betrekken we graag de mensen die voor jou een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan je partner, ouders, kinderen, vrienden, begeleiders, ... Het is voor ons niet altijd duidelijk in welke mate wij deze mensen informatie kunnen geven over jouw behandeling omdat we gebonden zijn aan een beroepsgeheim. Praat hierover zeker met je PB en psycholoog, die samen met de maatschappelijk werker deze contacten kunnen ondersteunen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor aanmeldingen, de medewerkers en een goede organisatie van de afdeling. Zij volgen ook mee het verloop van jouw behandeling op. Zo nemen zij deel aan de teamvergadering, briefings en andere overlegmomenten waar jouw behandeling ter sprake komt. Voor vragen over jouw behandelplan, eventuele klachten of ideeën kan je bij hen terecht.

Psychiater

De psychiaters dragen de eindverantwoordelijkheid voor jouw behandeling. Ze houden dagelijks overleg met de zorgverleners en volgen op hoe het met je gaat en welke medicatie jou kan helpen. Wanneer je hen wenst te spreken, maak je een afspraak via de begeleiders.

Bij lichamelijke klachten kan je een beroep doen op de algemeen arts van Bethanië. Patiënten van afdeling Boomgaard vragen we om ook een huisarts buiten het psychiatrisch ziekenhuis te hebben waar ze voor fysieke problemen bij terechtkunnen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker biedt ondersteuning bij sociaal-administratieve zaken, onderhoudt contact met allerhande zorgpartners, woont (organiseert) familie- en netwerkgesprekken bij, voorziet mee in een op maat opgestelde ontslagplanning en/of toekomstperspectief.

Psycholoog

Psychologen voeren individuele en groepsgesprekken met patiënten. Na overleg met jou en het team wordt bekeken welke vorm van begeleiding voor jou aangewezen is. Ook bekijken we samen met jou hoe familie bij de behandeling kan worden betrokken.

Ergotherapeut

De ergotherapeuten gaan samen met jou op weg om jouw dagelijks leven weer op te nemen op vlak van wonen, werken (denk ook aan vrijwilligerswerk) en vrije tijd. Het inzetten van vaardigheden die bijdragen tot jouw persoonlijk welbevinden staat hierbij centraal. Naast zelfredzaamheid, dagdagelijkse taken, sociale contacten en zinvolle vrijetijdsbesteding, is er ook aandacht voor jouw geschiedenis, jouw verwezenlijkingen, jouw ervaringen en jouw kennis. Dit kan je helpen omgaan met psychische of lichamelijke moeilijkheden en beperkingen waarmee je geconfronteerd wordt. De sessies ergotherapie kunnen zowel individueel als in groep verlopen.

Bewegingstherapeut

De bewegingstherapeuten geven voornamelijk therapie in groep, maar dit kan ook individueel. We werken aan een goed contact met jouw lichaam en zoeken naar manieren om met spanning om te gaan. In therapie kunnen bepaalde wensen/verlangens naar boven komen, alsook dynamieken die herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Door hiermee aan de slag te gaan, kunnen bepaalde inzichten verworven worden. Anderzijds werken we aan het terugvinden van plezier in fysieke activiteit (eventueel aangepast zodat het voor iedereen toegankelijk is) en oefenen van bepaalde vaardigheden.

Muziektherapeut

De muziektherapeut geeft sessies om via muziek contact te maken met wat er in jou leeft. Muziek ontspant, verbindt, inspireert, drukt ons uit, roept beweging en emoties op, biedt troost en hoop, kortom: muziek raakt ons in heel ons wezen. Muziektherapie is geen muziekles. Je hoeft niets te leren, Je hoeft niets ‘goed’ te doen. Jouw beleving, het voelen en ervaren in het hier en nu staan centraal, zowel bij het muziek beluisteren, zelf spelen of zingen. Vanuit jouw verlangens en noden op dat moment bepaal je zelf mee hoe de sessies eruit zien. Sessies worden zowel in groep als individueel gegeven.

Beeldend therapeut

Binnen de beeldende therapie wordt er op een (grotendeels) non-verbale manier met kunstmaterialen gewerkt waarbij de ervaring centraal staat.

De beeldend therapeut begeleidt patiënten die een creatief proces willen aangaan. Dit gebeurt op verschillende manieren en kan afgebakend zijn binnen een sessie, maar kan ook op andere momenten op de kamer van de patiënt, op de afdeling of buiten de afdeling gebeuren.

De sessie kan op verschillende manieren verlopen en wordt aangepast naar de behoeftes en het ritme van de patiënt. Meestal begeleidt de therapeut mensen die individueel aan een werkstuk werken. Soms worden er ook een gerichte activiteit gegeven, maar er is ook ruimte om kunst op alle andere manieren te ervaren (kijken, voelen, luisteren, ...).

De doelen binnen de beeldende therapie zijn heel breed en kunnen ontspannend, stabiliserend, relaxerend van aard zijn. Beeldende therapie wordt eveneens vaak ingeschakeld om naar plezier ervaring, activering, of naar verandering van gedrag toe te werken, evenals inzicht geven en aanleren van nieuw gedrag. 

Logistiek medewerker

De logistiek medewerker ondersteunt hulpverleners en patiënten in directe patiëntenzorg. Ze zorgt mee voor de uitvoering van logistieke en ondersteunende taken in functie van de afdeling en patiëntenzorg. Ook ondersteunt de logistiek medewerker specifieke diensten en administratieve taken om de continuïteit van de zorg te waarborgen op de afdeling.

Administratief medewerker

De administratief medewerker staat in voor een goede opvolging van de administratie op de afdeling.

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van de afdeling. Ze poetsen ook jouw kamer.

Dienst zinzorg en pastoraal

Lotgenotencontact

Hop is een team van mensen dat uit eigen ervaring weet wat het betekent om opgenomen te zijn. Ervaringsdeskundigen zou je kunnen zeggen. Zij bieden geen therapie of behandeling en zijn in dat opzicht geen deel van het team.

Ervaringswerkers komen regelmatig langs op Kaap, Terp, Vallei en Polder, waar ze, los van jouw persoonlijk behandelplan, zich vrijblijvend openstellen voor een gesprek vanuit (h)erkenning, eigen ervaring en psychische kwetsbaarheid. Vanuit een spontane babbel groeit vaak een diepgaander gesprek. Dit kan heel ondersteunend zijn tijdens jouw opname. Op Boomgaard komen ervaringswerkers ook langs, maar minder systematisch. Op Kouter komen geen ervaringswerkers langs.

Ervaringswerkers in Bethanië beschikken over een eigen locatie, het ‘aanloophuis’, een bungalow gelegen tussen gebouw 3 en gebouw 5. Tijdens de openingsuren kun je even binnen springen om weg van de afdeling, een steunende figuur of andere bezoekers te ontmoeten. Persoonlijke gesprekken of elkaar gewoon ontmoeten, het kan allemaal in het aanloophuis.

Openingsuren

Elke maandag van 14:30 tot 17:00 uur
elke woensdag van 14:30 tot 17:00 uur
(elke 2de woensdag tot 19:00 uur)

Ervaringswerkers begeleiden ‘herstelwerkgroepen’. Deze bijeenkomsten gaan om de twee weken door in het aanloophuis samen met de twee ervaringswerkers. (Ex)-patiënten vanuit de langdurige zorg zijn van harte welkom. Met een groep van maximum tien personen ontdekken we samen wie onze bronnen van steun zijn, ieders valkuilen en onze relatie tot onze zorgverleners. Geregeld samenkomen in deze vertrouwde omgeving en in vertrouwde groep waar we elkaar goed begrijpen en respecteren, kan zeer ondersteunend zijn in jouw traject tijdens en na de periode in de langdurige zorg.