Beschut wonen De Sprong en psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen houden van elke zorggebruiker een individueel dossier bij met medische, sociale en juridische gegevens. Dat dossier wordt bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van de coördinerend psychiater.

De gegevens zijn nodig om een zo goed mogelijke begeleiding te kunnen garanderen. Het dossier is uiteraard strikt vertrouwelijk. Enkel hulpverleners van beschut wonen De Sprong en psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen kunnen toegang hebben tot het dossier.

Het aanleggen en bewaren van deze dossiers gebeurt zoals voorgeschreven door de wetgeving, o.a. de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

De dossiers vallen ook onder het beroepsgeheim

Je hebt het recht om je dossier in te kijken. Alleen de coördinerend geneesheer kan er om therapeutische redenen bezwaar tegen maken dat je dat zelf en alleen doet. In dat geval heb je een ‘indirect’ inzagerecht. Dat betekent dat de behandelende arts en/of de coördinerende geneesheer toelichting zal geven bij je medisch dossier. Hij of zij kan ook schriftelijk een andere arts aanduiden om de inhoud van het medisch dossier in te kijken. Inzage in het medisch gedeelte van het dossier gebeurt steeds in aanwezigheid van de coördinerend psychiater.

Je hebt ook het recht om onjuiste of onvolledige gegevens in je dossier te laten verbeteren (volgens de procedure in het bovengenoemde reglement/wet). Als je gegevens wil verbeteren of aanvullen, ga je daarvoor naar de coördinator van beschut wonen.

Als je denkt dat iets niet volgens de wet of het reglement verloopt of als je klachten hebt over inbreuken op je privéleven, kan je daar altijd de coördinerend psychiater van beschut wonen over aanspreken. Als het tot een rechtszaak zou komen, dan wordt die behandeld door de rechtbank van eerste aanleg.

We nemen alle nodige en mogelijke voorzorgen, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de verzamelde gegevens te beschermen. We bezorgen je ook ons reglement ‘voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens’. 

Privacyverklaring patienten en cliënten Emmaüs.